ศูนย์บริการเทคโนโลยี มจพ.ปราจีนบุรี ยินดีบริการทุกหน่วยยงานด้วยความเต็มใจ

 

 

 

 

 

 

- การฝึกอบรมและสัมมนาของ วารสารเทคนิค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                     

           

 

ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการเทคโนโลยี

ปณิธาน
ให้บริการห้องปฏิบัติการพื้นฐานแก่
นักศึกษา ทุกสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่
ณ. ปราจีนบุรีด้วยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับการเรียน
การสอน ป็นไปด้วยความสะดวก
สบาย และส่งผลให้มีการพัฒนา
ต่อการศึกษา

Link

Copyright ©2003
CompanyName.com
All rights reserved

Home           About us           Support           Your cart           Services           Contacts           Help           FAQ